RECORDED PRABHU KRIPA DUKH NIWARAN SAMAGAM RECORDED PRABHU KRIPA DUKH NIWARAN SAMAGAM

PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
19 & 20 MARCH 2016, HYDERABAD. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
19 & 20 MARCH 2016, HYDERABAD.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
15 & 16 MARCH 2016, DWARKA, DELHI. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
15 & 16 MARCH 2016, DWARKA, DELHI.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
05 & 06 MARCH 2016, KARNAL, HARYANA. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
05 & 06 MARCH 2016, KARNAL, HARYANA.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
20 & 21 FEBRUARY 2016, GURGAON, HARYANA. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
20 & 21 FEBRUARY 2016, GURGAON, HARYANA.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
08 & 09 FEBRUARY 2016, VRINDAVAN, UTTAR PRADESH. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
08 & 09 FEBRUARY 2016, VRINDAVAN, UTTAR PRADESH.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
22 & 23 JANUARY 2016, PANCHKULA, HARYANA. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
22 & 23 JANUARY 2016, PANCHKULA, HARYANA.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
12 & 13 DECEMBER 2015, PEHOWA, DIST. KURUKSHETRA, HARYANA. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
12 & 13 DECEMBER 2015, PEHOWA, DIST. KURUKSHETRA, HARYANA.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
15 & 16 NOVEMBER 2015 SHIMLA, (HP) PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
15 & 16 NOVEMBER 2015 SHIMLA, (HP)
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
4th & 5th NOVEMBER 2015 PUNJABI BAGH, DELHI. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
4th & 5th NOVEMBER 2015 PUNJABI BAGH, DELHI.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
31st OCTOBER & 1st NOVEMBER 2015 MOHRI (HR) PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
31st OCTOBER & 1st NOVEMBER 2015 MOHRI (HR)
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
26th & 27th SEPTEMBER 2015 Hamirpur(HP) PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
26th & 27th SEPTEMBER 2015 Hamirpur(HP)
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
05th & 06th SEPTEMBER 2015 PANIPAT, HARYANA. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
05th & 06th SEPTEMBER 2015 PANIPAT, HARYANA.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
22 & 23 AUGUST 2015 MOGA, PUNJAB. PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
22 & 23 AUGUST 2015 MOGA, PUNJAB.
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
08th & 09th AUGUST 2015 VRINDAVAN PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
08th & 09th AUGUST 2015 VRINDAVAN
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
1st & 2nd AUGUST 2015 PANCHKULA (HR) PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
1st & 2nd AUGUST 2015 PANCHKULA (HR)
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PARAM PUJYA BRAHMRISHI SHRI KUMAR SWAMI JI,
VIBHUTI YOG VIGYAN, RAMLILA MAIDAN, DELHI ON
11st & 12nd JULY 2015 PARAM PUJYA BRAHMRISHI SHRI KUMAR SWAMI JI,
VIBHUTI YOG VIGYAN, RAMLILA MAIDAN, DELHI ON
11st & 12nd JULY 2015
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
27 & 28 JUNE 2015 FARIDABAD PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
27 & 28 JUNE 2015 FARIDABAD
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PARAM PUJYA BRAHMRISHI SHRI KUMAR SWAMI JI,
NAAD YOGA JAPANESE PARK DELHI ON
20th & 21th JUNE 2015 PARAM PUJYA BRAHMRISHI SHRI KUMAR SWAMI JI,
NAAD YOGA JAPANESE PARK DELHI ON
20th & 21th JUNE 2015
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY
PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
JAPANESE PARK DELHI
20th & 21th JUNE 2015 PRABHU KRIPA DUKH NIVARAN SAMAGAM
JAPANESE PARK DELHI
20th & 21th JUNE 2015
1st - DAY 1st - DAY
2nd - DAY 2nd - DAY

Upcoming Samagam Upcoming Samagam


WITH BLESSINGS OF
PARAM PUJYA BRAHMRISHI SHRI KUMAR SWAMI JI,
PRABHU KRIPA DUKH NIWARAN SAMAGAM,
WOULD BE ORGANIZED ON
30th OF April & 1st OF May , AT 4.00 P.M.

VENUE :- BURARI GROUND,
NEAR NIRANKARI SAROVAR,
DELHI.


************************

PRABHU KRIPA DUKH NIWARAN SAMAGAM,
WOULD BE ORGANIZED ON
20th & 2st OF MAY, AT 4.00 P.M.

VENUE :- GANDHI MAIDAN,
PATNA, BIHAR.


************************

GURU PURNIMA MAHOSTAV AND PRABHU KRIPA DUKH NIWARAN SAMAGAM,
WOULD BE ORGANIZED ON
8th & 9th OF JULY, AT 4.00 P.M.

VENUE :- SHALIMAR GROUND, SECTOR-5,
PANCHKULA, HARYANA.


************************

GURU PURNIMA MAHOSTAV AND PRABHU KRIPA DUKH NIWARAN SAMAGAM,
WOULD BE ORGANIZED ON
15th & 16th OF JULY, AT 4.00 P.M.

VENUE :- PRABHU KRIPA MAHASHAKTIPEETH,
G L A UNIVERSITY KE PASS,
CHAMUHA, VRINDAVAN, UP.

ALL ARE CORDIALLY INVITED.
HELPLINE NO.011 - 49945995

Video Ad Plate Video Ad Plate


Divine Diary Divine Diary


Tv Discourses Tv Discourses